પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠશાખાઓશિક્ષણ શાખાશાળાઓ / કોલેજોની વિગત

શાળાઓ / કોલેજોની વિગત

પ્રાથમિક શાળાની સંખ્‍યા૭૬૩
કુમાર૪૪૦૮૮
કન્‍યા ૪૭૫૪૭
કુલ સંખ્‍યા  ૯૧૬૩૫
શિક્ષકનું કુલ મંજુર મહેકમ ૪૨૨૦
કામગીરી બજાવતા કુલ શિક્ષકોની સંખ્‍યા૪૨૧૦
શાળાના ઓરડાની સંખ્‍યા ૪૫૧૯
 
પ્રવેશોત્‍સવ અન્‍વયે નામાંકનપાત્ર બાળકોની સંખ્‍યા   
કુમાર૪૩૦૬
કન્‍યા ૪૪૫૩
કુલ સંખ્‍યા  ૮૭૫૯
 
નામાંકન પ્રાપ્‍ત થયેલ સિઘ્‍ઘી  (સરકારી + ખાનગી પ્રા.શાળા)  
કુમાર૯૮૭૪૯
કન્‍યા ૮૫૬૧૬
કુલ સંખ્‍યા  ૧૮૪૩૬૫
ટકાવારી (ડ્રોપ આઉટ રેશીયો)૧.૩૪
 
સાક્ષરતા દર૭૬.૮૮
વિધાલક્ષ્‍મી બોન્‍ડ  ૪૦૫
પીવાના પાણી ની સગવડ૭૬૩