પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠશાખાઓશિક્ષણ શાખાશાળાઓ / કોલેજોની વિગત

શાળાઓ / કોલેજોની વિગત


પ્રાથમિક શાળાની સંખ્‍યા૭૫૭
કુમાર૩૮૯૯૦
કન્‍યા ૪૨૮૦૪
કુલ સંખ્‍યા ૮૧૭૯૪
શિક્ષકનું કુલ મંજુર મહેકમ ૪૧૨૬
કામગીરી બજાવતા કુલ શિક્ષકોની સંખ્‍યા૪૫૧૯
શાળાના ઓરડાની સંખ્‍યા ૪૫૧૯
પ્રવેશોત્‍સવ અન્‍વયે નામાંકનપાત્ર બાળકોની સંખ્‍યા
કુમાર૨૩૨૭
કન્‍યા ૨૫૨૮
કુલ સંખ્‍યા ૪૮૫૫
નામાંકન પ્રાપ્‍ત થયેલ સિઘ્‍ઘી (સરકારી + ખાનગી પ્રા.શાળા)
કુમાર૯૩૩૦૯
કન્‍યા ૮૦૬૬૭
કુલ સંખ્‍યા ૧૭૩૯૭૬
ટકાવારી (ડ્રોપ આઉટ રેશીયો)૧.૩૮
સાક્ષરતા દર૭૬.૮૮
વિધાલક્ષ્‍મી બોન્‍ડ ૪૦૫
પીવાના પાણી ની સગવડ૭૬૩