પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠશાખાઓવિકાસ શાખાસં૫ર્ક માહિતી

સં૫ર્ક માહિતી


શાખાનું નામ વિકાસ શાખા
શાખાનું સરનામું વિકાસ શાખા, જિલ્‍લા પંચાયત સેવા વદન,
નવી કલેક્ટર કચેરીની બાજુમા, સરદાર
બાગ પાછળ, શશીકુંજ રોડ, જુનાગઢ.
જિલ્લા પંચાયત જૂનાગઢ
મુખ્ય સંપર્ક અધિકારીશ્રી એ.વાય.વ્યાસ
ફોન નંબર૨૬૩૫૩૮૪
ફેકસ નંબર૨૬૩૫૩૮૪

શાખાના વહીવટી અધિકારીઓ


અ.નં.વહીવટી અધિકારીનું નામહોદોફોન નંબર(કચેરી)ફેકસ નંબરમોબાઈલ નંબરઈ-મેલ
શ્રી એ.વાય.વ્યાસ નાયબ જિલ્‍લા વિકાસ અઘિકારીશ્રી, (વિકાસ)( ઇ.ચા.)૨૬૩૫૩૮૪૨૬૩૫૩૮૪૭૫૬૭૦૧૭૬૦૮dyddo-vikas-jun@gujarat.gov.in