પંચાયત વિભાગ
sampark
મુખપૃષ્ઠસંપર્ક

સંપર્ક

સ૨નામું:
જિલ્લા પંચાયત સેવા સદન ,
જિલ્લા જેલ પાછળ, જિલ્લા પંચાયત જુનાગઢ
ફોન નં:
૦૨૮૫- ૨૬૩૫૩૧૫ , ૨૬૩૫૩૧૬
ફેકસ:૦૨૮૫- ૨૬૩૬૩૧૭
ઈ-મેઈલ:ddo-jun@gujarat.gov.in