પંચાયત વિભાગ
sampark
મુખપૃષ્ઠસંપર્ક

સંપર્ક

સ૨નામું:જિલ્‍લા પંચાયત સેવા સદન,
નવી કલેકટર કચેરીની બાજુમાં,
સરદાર બાગ પાછળ , શશીકુંજ રોડ, જુનાગઢ.
ફોન નં:૦૨૮૫-૨૬૩૫૩૧૫, ૨૬૩૫૩૧૬
ફેકસ:૦૨૮૫-૨૬૩૬૩૧૭
ઈ-મેઈલ:ddo-jun@gujarat.gov.in