પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠશિક્ષણ શાખા શાળાઓની માહિતી
શાળાઓની માહિતી
સરકારી શાળાઓ૭૫૭
કેજીબીવીની સંખ્યા
નેશ વિસ્તારની શાળાઓનીસંખ્યા
પ્રજ્ઞા શાળાઓ ( તમામફેજ )૫૫૦
બાલા- શાળાઓની સંખ્યા૫૬
ધોરણ ૧ થી ૮ શાળાઓનીસંખ્યા૪૬૩
ગ્રીન સ્કુલની સંખ્યા
શિક્ષકોની સંખ્યાપુરૂષસ્ત્રીકુલ
204020864126
વિધાર્થીનીસંખ્યાકુમારકન્યાકુલ
સરકારી શાળા- 757389904280481794
આશ્રમ શાળા-૧૩૯૫૨૫૯૮૧૫૫૦
ખાનગીશાળા- ૪૬3533673711590482
કેજીબી અન્ય શાળાઓ ( ૩ કેજીબીવી). KVS૧૫૦૧૫૦
કુલ નામાંકન9330980667173976
સરકારી શાળાઓની ભૌતિકસુવીધાઓની માહિતી
૧૦વિજળીકરણની સુવિધા ધરાવતી શાળાઓ757
૧૧સેનીટેશન ની સુવિધાધરાવતી શાળાઓ757
૧૨ક્મ્પાઉન્ડ વોલનીસુવિધા ધરાવતી શાળાઓ745
૧૩રમત ગમતના મેદાનધરાવતી શાળાઓ૭૫૦
૧૪કોમ્પ્યુટર લેબ ધરાવતીશાળાઓ૬૩૧
૧૫એમડીએમ કીચન શેડ (MDM KItchen Shed) ધરાવતી શાળાઓ757
૧૬આર.ઓ./યુ.વી. (R.O. / U.V.) પ્લાન્ટ ધરાવતી શાળાઓ756
જિલ્લાનો સાક્ષરતા દરસેન્સસ ૨૦૧૧ મુજબ
૧૭પુરુષસ્ત્રીકુલ
ગ્રામ્ય૭૫.૦૮૫૯.૭૧૬૭.૩૩
શહેરી૭૭.૦૬૬૪.૮૯૭૧.૧૪
કુલ૭૭.૩૨૬૨.૫૨૭૦.૧૩