પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠશિક્ષણ શાખા શાળાઓની માહિતી
શાળાઓની માહિતી
સરકારી શાળાઓ૭૬૩
કેજીબીવીની સંખ્યા
નેશ વિસ્તારની શાળાઓનીસંખ્યા
પ્રજ્ઞા શાળાઓ ( તમામફેજ )૫૫૦
બાલા- શાળાઓની સંખ્યા૫૬
ધોરણ ૧ થી ૮ શાળાઓનીસંખ્યા૪૬૩
ગ્રીન સ્કુલની સંખ્યા
શિક્ષકોની સંખ્યાપુરૂષસ્ત્રીકુલ
  ૨૨૧૬૨૨૩૯૪૪૫૫
વિધાર્થીનીસંખ્યાકુમારકન્યાકુલ
 સરકારી શાળા- ૭૬૩૪૪૦૮૮૪૭૫૪૭૯૧૬૩૫
 આશ્રમ શાળા-૧૩૯૫૨૫૯૮૧૫૫૦
 ખાનગીશાળા- ૪૬૪૫૩૩૬૭૩૭૧૧૫૯૦૪૮૨
 કેજીબી અન્ય શાળાઓ ( ૩ કેજીબીવી). KVS૧૫૦૧૫૦
 કુલ નામાંકન૯૮૪૦૭૮૫૪૧૦૧૮૩૮૧૭
સરકારી શાળાઓની ભૌતિકસુવીધાઓની માહિતી
૧૦વિજળીકરણની સુવિધા ધરાવતી શાળાઓ૭૬૩
૧૧સેનીટેશન ની સુવિધાધરાવતી શાળાઓ૭૬૩
૧૨ક્મ્પાઉન્ડ વોલનીસુવિધા ધરાવતી શાળાઓ૭૪૫
૧૩રમત ગમતના મેદાનધરાવતી શાળાઓ૭૫૦
૧૪કોમ્પ્યુટર લેબ ધરાવતીશાળાઓ૬૩૧
૧૫એમડીએમ કીચન શેડ (MDM KItchen Shed) ધરાવતી શાળાઓ૭૬૩
૧૬આર.ઓ./યુ.વી. (R.O. / U.V.) પ્લાન્ટ ધરાવતી શાળાઓ૭૬૨
જિલ્લાનો સાક્ષરતા દરસેન્સસ ૨૦૧૧ મુજબ
૧૭ પુરુષસ્ત્રીકુલ
 ગ્રામ્ય૭૫.૦૮૫૯.૭૧૬૭.૩૩
 શહેરી૭૭.૦૬૬૪.૮૯૭૧.૧૪
 કુલ૭૭.૩૨૬૨.૫૨૭૦.૧૩