પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠશિક્ષણ શાખા શાળાઓની માહિતી

શાળાઓની માહિતી

સરકારી શાળાઓ ૭૬૨
કેજીબીવીની સંખ્યા
નેશ વિસ્તારની શાળાઓનીસંખ્યા
પ્રજ્ઞા શાળાઓ ( તમામફેજ ) ૪૯૮
બાલા- શાળાઓની સંખ્યા ૫૬
ધોરણ ૧ થી ૮ શાળાઓનીસંખ્યા ૪૬૨
ગ્રીન સ્કુલની સંખ્યા
શિક્ષકોની સંખ્યા પુરૂષ સ્ત્રી કુલ
૨૨૪૨ ૨૨૪૯ ૪૪૯૧
વિધાર્થીનીસંખ્યા કુમાર કન્યા કુલ
સરકારી શાળા- ૭૬૨ ૪૬૪૩૫ ૪૯૯૨૨ ૯૬૩૫૭
આશ્રમ શાળા-૧૩ ૮૪૩ ૫૬૭ ૧૪૧૦
ખાનગીશાળા- ૪૬૬ ૫૫૯૮૫ ૩૮૪૯૫ ૯૪૪૮૦
કેજીબી અન્ય શાળાઓ ( ૩ કેજીબીવી). KVS૩૩૭ ૩૫૧ ૬૮૮
કુલ નામાંકન ૧૦૩૬૦૦ ૮૯૩૩૫ ૧૯૨૯૩૫
સરકારી શાળાઓની ભૌતિકસુવીધાઓની માહિતી
૧૦ વિજળીકરણની સુવિધા ધરાવતી શાળાઓ ૭૬૨
૧૧ સેનીટેશન ની સુવિધાધરાવતી શાળાઓ ૭૬૨
૧૨ ક્મ્પાઉન્ડ વોલનીસુવિધા ધરાવતી શાળાઓ ૭૨૯
૧૩ રમત ગમતના મેદાનધરાવતી શાળાઓ ૭૫૦
૧૪ કોમ્પ્યુટર લેબ ધરાવતીશાળાઓ ૬૩૧
૧૫ એમડીએમ કીચન શેડ (MDM KItchen Shed) ધરાવતી શાળાઓ ૬૯૯
૧૬ આર.ઓ./યુ.વી. (R.O. / U.V.) પ્લાન્ટ ધરાવતી શાળાઓ ૭૬૨
જિલ્લાનો સાક્ષરતા દરસેન્સસ ૨૦૧૧ મુજબ
૧૭  પુરુષ સ્ત્રી કુલ
ગ્રામ્ય ૭૫.૦૮ ૫૯.૭૧ ૬૭.૩૩
શહેરી ૭૭.૦૬ ૬૪.૮૯ ૭૧.૧૪
કુલ ૭૭.૩૨ ૬૨.૫૨ ૭૦.૧૩