પંચાયત વિભાગ
indexપંચાયત વિષેતાલુકા પંચાયત

તાલુકા પંચાયત

ક્રમ​ તાલુકાનું નામ​
જૂનાગઢ
વિસાવદર
ભેંસાણ
મેંદરડા
કેશોદ
માંગરોળ
માણાવદર
વંથલી
માળીયા હાટીના