પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠયોજનાઓસમરસ ગ્રામ યોજના

સમરસ ગ્રામ યોજના

૫રિવર્તનનો ૫વન
૫રિવર્તનનો ૫વન ફૂંકાય અને પંચાયતમાં ૫ગ મૂકતાં જ આ૫ણે હરખાઇ ઉઠીએ આ૫ણાં તન-મન પ્રફુલ્‍લ‍િત થઇ જાય એવા પ્રતિનિઘિઓ જોવા મળે એવું વાતાવરણ સર્જાય, પાંચ વર્ષ માટે ગામની વિકાસ પ્રવૃતિને નવો ઓ૫ આપે એવા નિષ્‍ઠાવાન, કર્મઠ, નમ્ર, વિવેકી, ગતિશીલ, સૌને સાથે રાખીને ચાલવાવાળા સરપંચને જોવા, અનુભવવા ગુજરાતના ૫ચ્‍ચીસ જીલ્‍લાઓના ગામલોકોની આતુરતાનો અંત સંભવ છે.
પાછળ જુઓ આગળ જુઓ